مدت زمان اعتبار قیمت از لحظۀ ثبت سفارش هیچگونه تغییری نخواهد نمود